Årsmøte i Hadeland Elghundklubb ble avholdt 20.02.15 på Braastad. Det var 20 medlemmer til stede på årsmøtet og 35 møtte på vår tradisjonelle årsmøtemiddag med etterfølgende fest. 2014 har vært et aktivt år for HEHK og alle planlagte arrangementer har vært gjennomført. Det største arrangementet var Hadelandsutstillingen med 140 hunder påmeldt.

Pr 18.01.15 hadde laget 172 medlemmer.

 

Det var følgende kommentarer til innkalling, årsmelding og regnskap:

 • Årsmøte burde vært annonsert tidligere i avisen.
 • Det er forlite bakgrunnsmateriale rundt RS saker som står på innkallingen.
 • Det var 13 hunder som stilte til separatprøve og ikke 14 som det står i innkallingen.
 • Det bør søkes om midler fra Sparebankstiftelsen, samt bruke midler på utadrettet virksomhet mot ungdom.

Innkalling, årsmelding og regnskap ble godkjent med de nevnte kommentarer.

 

Det var 2 innkomne saker til årsmøtet foruten RS saker som ble tatt opp til høring.

 1. RS sak – FASTSETTING AV OMRÅDEKLUBBENES MEDLEMSKONTINGENT TIL FORBUNDET FOR 2016. Foreslått uendret.
 • Styret i HEHK foreslår at kontigenten er uendret for 2016.
 • Årsmøtet støtter forslaget.
 1. ENDRING AV TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING AV RS – FORSLAG OM AT DET SKAL GJENNOMFØRES INNNEN 10.APRIL. Innkommet sak fra Even Løken og Arne Sandin.
 • Styret i HEHK støtter dette forslaget.
 • Årsmøtet støtter forslaget.

 

 1. RS sak –NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND SØKER NORSK KENNEL KLUB OM REGISTRERINGSNEKT FOR RASEN NORSK ELGHUND GRÅ.
  • Styret i HEHK støtter dette forslaget.
  • Arne Sandin kom med motforslag da han mente at dette burde være noe avlsutvalget tok ansvar for. 12 stemte for Arne sitt forsalg og 0 stemte imot. Styret stemte blankt og trakk sin støtte til RS saken.

 

 1. RS sak –FORBUNDSSTYRET FREMMER ENDRINGSFORSLAG OM KRAV OM JAKTCHAMPIONAT FØR UTSTILLINGSCHAMPIONAT BLIR LØST UT
  • Styret i HEHK støtter dette forslaget.
  • Arne Sandin mente at dette ikke er nødvendig da det blir for vanskelig å få championater på NEG. Dette vil bidra til at færre deltar på utstilling. Lars Pettersbakken og Arne Melvin Velsand støttet Arne Sandin.
  • Det ble stilt motforslag om at det bør være mulig å få utstillingschampionat selv om det ikke er jaktchampion. Dette motforslaget ble enstemmig støttet av årsmøtet og HEHK ønsker at dagens regelverk skal videreføres.

 

 1. RS sak –ARBEIDSUTVALGET «CHAMPIONATUTVALGET» FREMMER RS-Sak: Championatreglene, innstilling fra arbeidsutvalget / FS sin behandling

Krav for jaktchampionat for løshund endres.

Kravet for jaktchampionat for bandhund endres.

 • Styret i HEHK slutter seg til saken om fire 1.premier med forskjellige dommere, men synes det er uheldig at det settes særkrav i enkelte momenter
 • Tore Bjørklund kom med motforslag om at 2 dagers prøven beholdes og at det vurderes å innføre et unghund jaktchanpionat. Han foreslo dermed at vi skulle stemme mot RS sitt forslag og beholde dagens Championatkrav.
 • Flere i fra salen mente at dagens championatkrav var for krevende, særlig for tisper og at det er krevende for mange å delta på denne prøven.
 • Det ble skriftlig avstemming hvor 5 stemte for å beholde 2 dagers prøve og 15 gikk inn for championatutvalgets forslag. De som reiser på RS får fullmakt til å påvirke krav til moment.

 

 1. FORSLAG OM AT MOMENT 2 FÅR STØRRE VEKTTALL DERSOM HUNDEN FINNER ELG PÅ FØRSTE SØKSTUR. Innkommet sak fra Tore Bjørklund.
  • Styret i HEHK henviser til tidligere brev sendt til løshund komiteen og epost fra Forbundsstyret om at endringer av regelverket vil først skje på RS i 2016 for å samordne entydig regelverk med Finland og Sverige.
  • Stein Briskeby mente at det var lite realistisk å få til forskjellige vekttall på momentene. I tillegg mente han at årsmøtet ikke er rette sted å behandle en slik sak men at det bør diskuteres på neste dommermøte. Han forslo at Bjørklund trakk saken.
  • Forslagstiller aksepterer at saken trekkes fra årsmøtet og oversendes til første dommermøte i HEHK i 2015.

 

Fungerende

På valg

Valgkomiteens forslag

Styret

 

 

Leder  Bjørn Johannessen

På valg

Gjenvalg

N.leder Svein M. Bergsrud

På valg

Gjenvalg

Sekretær Elisabeth Kluften

Ikke på valg

 

Styremedlem Ola Bergheim

Ikke på valg

 

Styremedlem Håkon Tømte

På valg

Gjenvalg

1varamedlem Kristian Bergersen

PÅ valg

Gjenvalg

2varamedlem Trond Bang

På valg

Gjenvalg

Birger Larsen vil i de kommende 2 år føre regnskap for HEHK

Revisor

 

 

Anders Kjos

På valg

Gjenvalg

Jan Bakken

På valg

Gjenvalg

Valgkomite

 

 

Tore Grina

På valg

Steffen Fossum Engnæs

Anders Stensrud

 

 

Morten Hansen

 

 

Aktivitets og utstillingskomite

 

 

Leder Håkon Tømte

Håkon Tømte

Gjenvalg 1 år

Liv R. Sandin

Liv R. Sandin

 

Åsmund Pettersen

Åsmund Pettersen

 

Finn Melby

Finn Melby

 

Robert Johnsen

Robert Johnsen

 

Tor Hallum

Tor Hallum

 

Kristian Bergersen

Kristian Bergersen

Paul Ivar Briskelund

Arild Nordby

Arild Nordby

 

Alf  Magne Molden

Alf  Magne Molden

 

Gunnar H. Nilsen

Gunnar H. Nilsen

 

Asgeir Løvbrøtte

Asgeir Løvbrøtte

 

Svein Johansen

Svein Johansen

 

 

 

Rolf Johansen

 

 

Øystein Alm

Materialforvalter Elisabeth Kluften

Materialforvalter Elisabeth Kluften

 

Web –redaktør Kari Mette Avtjern

Web –redaktør Kari Mette Avtjern

Elisabeth Kluften

Utsending til RS

 

 

Formann+ en fra styret

 

Formann, Trond Bang og Arne Sandin

       

 

 

 

 

 

Premier og Championatskjold ble utdelt under middagen.

Følgende fikk overrakt Championatskjold.

Norsk Jaktchampionat,         NJ(L)CH, Nk-Nico, Paul Ivar Brisklund

Norsk Jaktchampionat,         NJ(L)CH, Kvithøvdlia’s Hunter, Kjell Øybakken/Kjell Skattebo

Norsk Jaktchampionat,         NJ(L)CH, Elgstølen’s Storm, Hans Kristian Skau

Norsk Jaktchampionat,         NJ(L)CH, Brekkakollens Rapp, Alfred Hoel

Norsk Jaktchampionat          NJ(L)CH, Korvenkiertäjän Ringo, Bjørn Krågsrud

Norsk Jaktchampionat,         N(J)LCH, Pei Fang Grom, Stein Briskeby

Norsk Utstillingschampionat  N UCH,   TL Burre, Bjørn Johannessen

 

Blomster ble overrakt Finn  Melby for deltagelse i NM løshund og hedersmerke ble i år utdelt til Asgeir Løvbrøtte. Kjell Øybakken overrakte hilsning fra den Amerikanske Elghund klubben med takk for pokalen de fikk fra HEHK i våres.