Miljødirektoratet har endret pkt. 6.4 i Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fra 1.1.2017

Miljødirektorat har pr. 1.1.2017 endret punkt 6.4. i Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer. (J.f. forskriftens § 23) Dette punktet lyder nå:

«

6.4 Arrangør og gjennomføring av kursene «Ettersøk videregående» og utdanning til instruktør

Lokale lag, foreninger og klubber som er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund eller Norsk Kennel Klub kan arrangere kurset «Ettersøk videregående» og kurs for utdanning og godkjenning av instruktører. Andre kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør. Søknaden må inneholde dokumentasjon på at de innehar nødvendig relevant kompetanse innen opplæring av ettersøksekvipasjer og instruktører.

Det er Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Kennel Klub som har ansvaret for å registrere instruktører som de forskjellige lag, foreninger og klubber utdanner innenfor egen organisasjon. Andre som blir godkjent har ansvar for å registrere sine instruktører.

Krav i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23 tredje ledd om at instruktør som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige jf. § 23, tredje ledd skal være «registrert», er tilfredsstilt når kopi av dokumentasjon for avlagte kurs etter instruksens pkt 6.3, er sendt Miljødirektoratet. Innvilget dispensasjon etter instruksens pkt 6.3 nr. 4 anses som registrering.

«

Dvs. at personer som gjeldende forskrift er kvalifisert som instruktør (instruksens pkt.6.3.) kan utføre ettersøksoppdrag uten å avlegge kurset «ettersøk videregående» når hundefører har sendt dokumentasjon for dette til Mijødirektoratet. Dette er en presisering av hva som ligger i begrepet «registrert instruktør» Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at dette er en midlertidig løsning som de vil se nærmere på ved neste endring av instruksen.

 

Knut Juvet

leder EU