Endringer fra 1. april 2016

Minner om at det fra 1. april 2016 kun blir en type godkjenning for ettersøkshund, godkjent på både blodspor og ferskspor

Fra denne datoen vil det også være krav om at fører nr. 2 på samme ettersøkshund, også må gå begge prøvene for å bli godkjent som fører.

Godkjenning av ettersøkshund pr e-post.
Som de fleste er informert om, går nå brev vedr. godkjenning pr e-post, for de som har e-post lagt inn i NKKs database. Dette gjør at vi får godkjenningen rasker ut til hundeførerne. De som ikke har e-post, får brev pr post.
Vi ber om at det nyeste skjemaet av registrering av ettersøkshund, blir benyttet.  Det ligger her: http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/prover/informasjon_om_ettersokshund/ under relaterte filer.
Her er det egen kolonne for førers e-post, og vi ber om at dette blir fylt ut.

Skogkurs/NKK arbeider med instruktørutdanning og kursopplegg
Norsk Kennel Klub har inngått samarbeidsavtale med Skogkurs http://www.skogkurs.no/  for å utvikle kurs/utdanning av ettersøksinstruktører, samt å lage kursmateriell m.m. for kurset Ettersøk videregående med hovedvekt på trinn 2.

Det er oppnevnt en prosjektgruppe som jobber med dette. Prosjektgruppa har også oppnevnt en faggruppe som konsulteres i arbeidet underveis.

Det er kort tid til forskriften trer i kraft og prosjektgruppa jobber derfor på spreng med :

-Utvikling av kurset del 2 (utedag)samt studieplan for denne.

-Mulighetene for å ta e-læringsdelen i samlet plenum – kursdel 1, med en avsluttende eksamensdel.

-Sjekke ut muligheter for å tilby pålagt trafikksikkerhetskurs samtidig i en samlet kurspakke.

-Utdanne instruktører for kurset.

-Søke Miljødirektoratet om godkjenning av kursplan.

Første trinn i kurset er en e-læringskursdel som elevene kan ta hjemme med en avsluttende eksamen.
Denne e-læringsdelen har Miljødirektoratet ansvar for. Det planlegges også for at e-læringsdelen kan tas samlet i plenum, men med en sjølstendig eksamensdel for de som ønsker det.

 

Det er planlagt å holde instruktørkursene regionalt på et to dagers kurs. Kapasiteten vil være begrenset og planen er å tilby to kursplasser

pr. klubb/forbund. Vi ber derfor om at klubber som ønsker plass, snarest mulig oppnevner 2 elever som har god faglig kompetanse på

ettersøk og som vil være godt skikket som kursholdere.

Elevene må tilfredsstille ett av disse kravene som Miljødirektoratet har satt:

1.«Jakthund grunnkurs»
   «Ettersøk grunnkurs»
    «Ettersøk instruktør»
    «NJFFs jakthundinstruktør trinn II»

Disse fire kursene er godkjent av Studieforbundet natur og miljø, og har følgene studieplan nr. 6231, 1072, 1073 og 1713.

2. «NKKs instruktører trinn I» godkjent av Studieforbundet natur og miljø, studieplan 6119
    «NKKs instruktører trinn II – jakt»
    «NKKs instruktører trinn III – jakt».

3. Autorisert som ettersøksdommer.

4. Annen utdanning som tilfredsstiller kravet til å være instruktør kan godkjennes etter søknad til Miljødirektoratet.


Navnene på elevene sendes til NKK v/ Eva Pedersen  på jakt@nkk.no med en kort beskrivelse av elevens personalia og kompetanse.
For å dekke opp nødvendige utgifter vil klubbene måtte betale en kursavgift for sine elever.

Elevene vil da bli kontaktet direkte om kurstider og sted samt praktisk informasjon.

 

Så snart kursinstruktører er utdannet er det tenkt at NKK`s klubber/forbund skal ha ansvaret med å arrangere kurs for ettersøkspersonell som skal påta seg oppgaver med ettersøk for det offentlige,  j.f. forskriftens §23 3.ledd 

NKK vil gå ut med mer informasjon om dette opplegget til sine klubber/forbund så fort miljødirektoratet har vedtatt forskrift / instruks og planene er klare.

Mange klubber har sendt inn forslag på sine kandidater  og kurs er satt opp (samarbeid med Skogkurs, Biri) den 27. og 28. mai,

Dette kurset er nå fulltallig.

HEHK er bedt om å sende inn navn på kandidater, så vil de bli satt opp på neste kurs. Dato er ikke satt enda. Send e.post hvis du ønsker dette til hadeland.elghund@klubb.nkk.no.